ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1

Γενικές Ρυθμίσεις

1.1 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ/ΜΒΝΑ) λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ). Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου». Το Πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008. Ο σκοπός του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής) και Τμημάτων Σχολών συναφών Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και Α.ΤΕΙ. (Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας/Γενετικής, Βιοτεχνολογίας). Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές (translational medical research). Παράλληλα, στόχος είναι η παροχή εμπειρίας και γνώσης υψηλού επιπέδου στους μελλοντικούς κλινικούς ιατρούς ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν στην κλινική πράξη νεότερα δεδομένα από την έρευνα.

Άρθρο2.

Όργανα του ΠMΣ/ΜΒΝΑ & οι αρμοδιότητές τους

2.1. H Συντονιστική Επιτροπή (ΣE) του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ απαρτίζεται από 14 μέλη τα οποία ορίζονται από την Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή. Η θητεία της είναι τριετής. H ΣE, ως ορίζει ο N. 3685/2008, άρθρο 2, παρ. γ, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας τού Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΣΕ έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης που συμμετέχουν στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Ως Πρόεδρος της ΣΕ ορίζεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

2.2. O Διευθυντής του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ έπειτα από εισήγηση της ΣΕ  με διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τον Ν 3685/2008 παρ δ. Ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Ο Διευθυντής (ή ο Αναπλ. Διευθυντής) Σπουδών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συγκαλεί την ΣΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της, β) εισηγείται στην ΓΣΕΣ για τα θέματα της αρμοδιότητάς της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΓΣΕΣ και της ΣE, δ) κατ' εξουσιοδότηση της ΣE ή της ΓΣΕΣ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ε) συγκαλεί την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης.

2.3 Μέλος του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ μπορεί να γίνει μέλος ΔΕΠ όλων των βαθμίδων ή Ερευνητής όλων των βαθμίδων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  μετά από πρόταση τουλάχιστον ενός μέλους του ΠΜΣ και αποδοχής από την ΣΕ. Η επιλογή νέων μελών του ΠΜΣ γίνεται με γνώμονα τον εμπλουτισμό του ΠΜΣ σε νέα γνωστικά αντικείμενα ή την ισχυροποίηση των υπαρχόντων με κριτήρια τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψήφιου μέλους και την συμβολή του στην έρευνα και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. 

Άρθρο 3.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 1α του Ν.3685/08, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο, προερχόμενοι από τα Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής) ή συναφών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας,  Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

3.2. Ο αριθμός των ΜΦ που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15).   Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται από την ΣΕ μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων.

3.3 Το αρμόδιο για την επιλογή των ΜΦ όργανο του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ είναι η Συντονιστική Επιτροπή ή Επιτροπή Επιλογής η οποία ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή.

3.4. Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: του γενικού βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ, της επίδοσης στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου, των συστατικών επιστολών, της άριστης γνώσης της Αγγλικής και τέλος της γενικότερης παρουσίας του κατά την προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων MΦ, οι διδάσκοντες του Προγράμματος δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΜΦ αδυνατεί να παραστεί στην συνέντευξη, θα καταβάλλεται προσπάθεια να  αξιολογηθεί τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης από μέλη της Επιτροπής Επιλογής. H προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στην διαπίστωση του κατά πόσον τα δικαιολογητικά  αντανακλούν την γενική κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές και β) στη διαπίστωση τυχόν ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λ.π.).

3.5. Τα αποτελέσματα της επιλογής των ΜΦ ανακοινώνονται σε όλους του υποψηφίους εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία της επιλογής, τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Καταρτίζεται Πίνακας με την σειρά κατάταξης των επιτυχόντων και λίστα  με επιλαχόντες. Οι επιτυχόντες οφείλουν να ενημερώσουν, εντός δέκα (10) ημερών την Γραμματεία του ΠΜΣ εάν αποδέχονται ή όχι να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη-αποδοχής, οι ΜΦ αναπληρώνονται από την λίστα με τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους. Ο τελικός πίνακας των εισακτέων επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος.

3.6.  Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής μπορεί να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εγγράφως στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από την ΣΕ του ΠΜΣ και επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος.

3.7. Οι MΦ που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι πλήρους και αποκλειστικής παρακολούθησης. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική απόφαση της Σ.Ε., να εγκριθεί αναστολή της έναρξης σπουδών ή αναστολή φοίτησης – έως 12 μήνες -  με κατοχύρωση μαθημάτων για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει μέρος του Προγράμματος.

Άρθρο4.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των MΦ

4.1. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι MΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). H αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το οικείο Τμήμα.

4.2. Σε αριθμό ΜΦ μπορεί να χορηγηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται από τα διαθέσιμα προς το σκοπό αυτό κονδύλια στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Προς τούτο συνεκτιμώνται οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα, η προηγούμενη ερευνητική τους εμπειρία, οι πιθανές δημοσιεύσεις τους και η οικονομική τους κατάσταση. Η επιλογή των ΜΦ που θα λάβουν υποτροφία γίνεται από τη Σ.Ε. του Προγράμματος.

 
4.3. Tο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ μέσω της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, ενθαρρύνει τους MΦ να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των σπουδών τους είτε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (π.χ. Υποτροφία «Μαρία Μ. Μανασάκη») είτε από διάφορα Iδρύματα (IKY, Ωνάσειο Ίδρυμα, Μποδοσάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Προποντίς κλπ.) και ερευνητικά Iνστιτούτα (ITE, κλπ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ΕΜΒΟ,
FEBS κλπ).

4.4. Oι MΦ οι οποίοι θα ζητήσουν αναβολή έναρξης ή αναστολή σπουδών δεν δικαιούνται οικονομικής υποστήριξης.

4.5. Πειθαρχικά παραπτώματα όπως προσκόμιση πλαστών στοιχείων και δικαιολογητικών, κλοπή θεμάτων ή αντιγραφή στις εξετάσεις, παραποίηση εργαστηριακών δεδομένων ή λογοκλοπή ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαγραφή του/της ΜΦ από το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ έπειτα από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ.

Άρθρο5.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

5.1. Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ.ΜΒΝΑ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κατ’ έτος από την ΣΕ. 

5.2. Διάρκεια Σπουδών

H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη MΔE είναι τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα χρονικής παράτασης ως 2 εξάμηνα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

5.3. H αξιολόγηση της απόδοσης των ΜΦ στα μαθήματα και τις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του MΦ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των σπουδών των ΜΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για την ανανέωση της υποτροφίας, εφ' όσον αυτή υπάρχει, μετά την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό ο/η MΦ υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 2 προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις και να έχει ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 7/10 στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και στις 2 προχωρημένες εργαστηριακές/κλινικές ασκήσεις (οι δύο μέσοι όροι δεν συμψηφίζονται). H έγκριση για τη συνέχιση των σπουδών γίνεται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ.

5.4. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής καθώς και από προσκεκλημένους Καθηγητές ή Ερευνητές Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο συντονιστής του κάθε μαθήματος ορίζεται από την ΣΕ του ΠΜΣ και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας, της επιλογής των διδασκόντων, της εφαρμογής του ωρολογίου προγράμματος, την διενέργεια των εξετάσεων και την κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας.

5.5. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κρίσης των ΜΦ με την ανάθεση συγγραφής άρθρων ανασκόπησης, την συχνή παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων και την συγγραφή ερευνητικής πρότασης. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα περιλαμβάνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο (graduatelab) το οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση των ΜΦ σε ερευνητικά πρωτόκολλα και σε μια πρώτη άμεση επαφή τους με το εργαστήριο και τους κανόνες λειτουργίας του. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδικά σεμινάρια προσκεκλημένων ομιλητών και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα σωστών πρακτικών παρουσίασης εργασιών, δεοντολογίας, ασφάλειας εργαστηρίων και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων.

5.6. Στον πρώτο χρόνο σπουδών για απόκτηση ΜΔΕ, η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Tο περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από την ΣΕ. Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 30 μονάδες ECTS. Oι MΦ μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου ΠΜΣ μετά από έγκριση της ΣΕ, που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των MΦ κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Οι εξετάσεις στα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ γίνονται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας και σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνεται η παρακολούθηση και η εξέταση του μαθήματος.  Κατά τη διάρθρωση των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η μορφή των πολλαπλών αυτόνομων θεματικών ενοτήτων (modularcourses) έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάθεση ενός μαθήματος ή μιας ενότητας του μαθήματος σε προσκεκλημένο διδάσκοντα από Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.7. Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΠΕΑ ή rotations).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους πραγματοποιούνται δύο προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (ΠΕΑ ή rotations) που αντιστοιχούν συνολικά σε 30 μονάδες ECTS (15 μονάδες ECTS για κάθε άσκηση). Οι ΠΕΑ γίνονται σε δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, υπό την επίβλεψη μελών του ΠMΣ. Ως μέλος τού ΠMΣ θεωρείται κάθε μέλος ΔEΠ ή Ερευνητής που συμμετέχει στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ της ημεδαπής και αλλοδαπής . Κατά την διάρκεια της ΠΕΑ, οι MΦ υποχρεούνται να εκτελέσουν μικρό ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της ερευνητικής ομάδας. H επίδοση στις ασκήσεις αυτές βαθμολογείται από τους υπευθύνους. Ο καθορισμός των ΠΕΑ θα γίνεται από την ΣΕ . Σε όλες τις περιπτώσεις, ταυτόχρονη ΠΕΑ δύο ή περισσοτέρων MΦ στο ίδιο εργαστήριο δεν επιτρέπεται, εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια. Την ευθύνη της ΠΕΑ μπορεί να έχουν μόνο μέλη του προγράμματος. Ενδεχομένως ο υπεύθυνος της ΠΕΑ μπορεί να αναθέσει την εποπτεία του MΦ σε μεταδιδακτορικό συνεργάτη ή ειδικευμένο συνεργάτη της ερευνητικής του/της ομάδας, που υποχρεούται να συνυπογράψει την τελική έκθεση που υποβάλλεται στην γραμματεία του προγράμματος σε ειδικό έντυπο μετά την λήξη της άσκησης. Τέλος, είναι δυνατή η εργαστηριακή άσκηση υπό την καθοδήγηση μέλους ΔEΠ ή ερευνητή, που βρίσκεται εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης, εφ' όσον υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα υπεύθυνης παρακολούθησης της ΠΕΑ. Προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από την τήρηση των ανωτέρω επιλύονται από τη ΣE.

5.8. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή  ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ (μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής) ως επιβλέπον. Η ΣΕ και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δυο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Η εκπόνηση του Μεταπτυχιακής Διατριβής (πρωτότυπη ερευνητική εργασία, επεξεργασία αποτελεσμάτων και συγγραφή διατριβής) διεξάγεται κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS (30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο).

5.9. Αναλυτικά, τα προσφερόμενα μαθήματα, οι ΠΕΑ και η μεταπτυχιακή διατριβή  (Κωδικός, Ονομα, ECTS) έχουν ως εξής:

Κωδικός Μαθήματος

Ενδεικτικός Τίτλος Μαθήματος

Ενδεικτικός Αρ. Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

MBNA-101

Εισαγωγή στη Μοριακή και Γενετική Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου – Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία

6

MBNA-102

Βασική Εργαστηριακή Άσκηση

2

MBNA-103

ΜεταβολικάκαιΚαρδιαγγειακά Νοσήματα

8

MBNA-104

Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και Λοιμώδη Νοσήματα

4

MBNA-105

Νεοπλασματικά Νοσήματα

2

MBNA-106

Νευροψυχιατρικά Νοσήματα

2

MBNA-107

Αναγεννητική ΙατρικήκαιΒλαστοκύτταρα

2

MBNA-108

Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία

2

MBNA-109

Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων-Δεοντολογία και Ασφάλεια Εργαστηρίου

2

 

Υποσύνολο:

30

MBNA-110

1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ)

15

MNBA-111

2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ)

15

 

Υποσύνολο:

30

MBNA-112

Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας – 3ο εξάμηνο

30

MBNA-112

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων και συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβή  – 4ο εξάμηνο

30

 

Υποσύνολο:

30

 

Γενικό Σύνολο:

120

Η ύλη των μαθημάτων, οι διδάσκοντες, ο τρόπος εξέτασης και οι ώρες διδασκαλίας περιγράφονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ.

5.10. O MΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται το MΔE εφ' όσον:

      α. συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,

      β. περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (βαθμός >7)

      γ. ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συνέγραψε την Μεταπτυχιακή του Διατριβή η οποία και εγκρίθηκε από τους βαθμολογητές (βαθμός >7)

      δ. Συμπλήρωσε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS.

5.11. Για την τελική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνυπολογίζονται οι βαθμοί στα μεταπτυχιακά μαθήματα, τις δυο ΠΕΑ και την Μεταπτυχιακή Διατριβή.

(40% τα μαθήματα, 40% η μεταπτυχιακή διατριβή και 20% οι δυο ΠΕΑ)

5.12. H Μεταπτυχιακή Εργασία κατατίθεται υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και στο οικείο Τμήμα (γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή) διαφορετικά θεωρείται ότι ο/η MΦ δεν έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

Άρθρο 6.

Διάφορα

6.1. Αξιολόγηση του Προγράμματος

      α. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ γίνεται τόσο εσωτερικά όσο και από εξωτερική επιτροπή αξιολόγησης. Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους ΜΦ με συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Αξιολογούνται: η ποιότητα των μαθημάτων, οι διδάσκοντες, το διδακτικό υλικό και ο τρόπος εξέτασης. Οι φόρμες αξιολόγησης είναι ανώνυμες και παραδίδονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ από τους ΜΦ.

      β. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από την Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται ανά διετία. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει να συγγράψει την έκθεση αξιολόγησης έπειτα από συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

      Η σύνθεση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ του Προγράμματος, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των επιστημονικών πεδίων, η συνέχεια και η ανανέωση. Κανένα μέλος της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης δεν δύναται να παραμείνει στη Επιτροπή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών.

      γ. Η ΣΕ του Προγράμματος προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης. Τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών (αλλαγή μαθημάτων) θα επικυρώνονται με έγκριση της ΓΣΕΣ.


6.2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Mετά την περάτωση των σπουδών, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, απονέμεται το MΔE. O τύπος του Διπλώματος είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Kρήτης.