ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

(ΠΜΣ/ΜΒΝΑ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 1. Γενικά


1.1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ/ΜΒΝΑ) λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

1.2. Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου».

1.3. Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Επιστημών ΑΕΙ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές (translational medical research). Το Π.Μ.Σ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και βασίζεται στις ερευνητικές/τεχνολογικές προόδους που σημειώνονται στις βιοϊατρικές επιστήμες και την εφαρμογή τους στη κατανόηση των μηχανισμών παθογένεσης, στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ανθρωπίνων νοσημάτων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύγκλιση μεταξύ της κλινικής και βασικής βιοϊατρικής επιστήμης και έρευνας μέσα από την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων και της συν-επίβλεψης της έρευνας των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος.

1.4. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως. Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 φοιτητές ανά διδάσκοντα του ΠΜΣ. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων είναι 365/1039 (Φεβρουάριος 2018) και 365/119 (Φεβρουάριος 2018) αντίστοιχα.


Άρθρο 2. Όργανα που αφορούν στη λειτουργία του ΠMΣ/ΜΒΝΑ & αρμοδιότητές τους


2.1. H Συντονιστική Επιτροπή (ΣE)

Η ΣΕ του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ απαρτίζεται από πέντε 5 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Π.Κ. τα οποία εκλέγονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Η θητεία της είναι διετής. H ΣE είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας τού Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΣΕ έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο. Ως Πρόεδρος της ΣΕ ορίζεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής Διευθυντής.


2.2. O Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής

O Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ για διετή θητεία. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) συγκαλεί την ΣΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της, β) εισηγείται στην Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς του και της ΣΕ για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης και της ΣE, δ) κατ' εξουσιοδότηση της ΣE ή της Συνέλευσης συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων. Σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 άρθρο 31, παρ 8, ο Διευθυντής του ΠΜΣ δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δυο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του πρώτου και δεν δικαιούται αμοιβή για το έργο του στη συγκεκριμένη θέση. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ..


Άρθρο 3. Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών


3.1. Στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ 1 του Ν.4485/17, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών πτυχίου Πανεπιστημίουτης ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής) ή συναφών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής).

3.3 Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των ΜΦ του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ είναι η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). H ΕΕΜΦ συγκροτείται από την Συντονιστική Επιτροπή και από 5-7 επιπρόσθετα μέλη ΔΕΠ-διδάσκοντες του ΠΜΣ. Το έργο της ΕΕΜΦ μπορεί να συνεπικουρηθεί από 2 εκπροσώπους των ΜΦ.

3.4. Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) το γενικό βαθμό πτυχίου,

β) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ,

γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,

δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου,

ε) τις συστατικές επιστολές,

στ) την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2),

ζ) την γενικότερη παρουσία του κατά την προφορική συνέντευξη.

Τα δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι διδάσκοντες του Προγράμματος και εκπρόσωποι των ΜΦ δύνανται να παρίστανται στις συνεντεύξεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΜΦ αδυνατεί να παραστεί στην συνέντευξη, θα καταβάλλεται προσπάθεια να αξιολογηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από τα μέλη της ΕΕΜΦ. H προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση: α) του κατά πόσον τα δικαιολογητικά αντανακλούν την γενική κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) τυχόν ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κ.λ.π.).


3.5. Τα αποτελέσματα της επιλογής των ΜΦ ανακοινώνονται τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (
e-mail) σε όλους του υποψηφίους εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της επιλογής. Καταρτίζεται Πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων και λίστα με επιλαχόντες. Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής μπορεί να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εγγράφως στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΣΕ η οποία εισηγείται προς την Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση κρίνει τελεσίδικα τις ενστάσεις και οριστικοποιεί τους Πίνακες των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες οφείλουν να ενημερώσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, την Γραμματεία του ΠΜΣ εάν αποδέχονται ή όχι να εγγραφούν στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη-αποδοχής, οι ΜΦ αναπληρώνονται από την λίστα με τους επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους.

Αρθρο 4. Αναλυτικό Πρόγραμμα

4.1. Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κατ’ έτος από την ΣΕ.

4.2. H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

4.3. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής καθώς και από προσκεκλημένους Καθηγητές ή Ερευνητές Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο συντονιστής του κάθε μαθήματος ορίζεται από την ΣΕ του ΠΜΣ και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας, την επιλογή των διδασκόντων, την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, την διενέργεια των εξετάσεων και την κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας.

4.4. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη της κρίσης των ΜΦ με την ανάθεση συγγραφής άρθρων ανασκόπησης, την συχνή παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων και την συγγραφή ερευνητικής πρότασης. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα περιλαμβάνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο (graduatelab) το οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση των ΜΦ σε ερευνητικά πρωτόκολλα και σε μια πρώτη άμεση επαφή τους με το εργαστήριο και τους κανόνες λειτουργίας του. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδικά σεμινάρια προσκεκλημένων ομιλητών και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα σωστών πρακτικών παρουσίασης εργασιών, δεοντολογίας, ασφάλειας εργαστηρίων και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων.


4.5. Στον πρώτο χρόνο σπουδών για την απόκτηση ΔΜΣ, η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από την ΣΕ. Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 μονάδες
ECTS. Οι MΦ μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου ΠΜΣ μετά από έγκριση της ΣΕ, που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των MΦ κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Οι εξετάσεις στα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ γίνονται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας και σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνεται η παρακολούθηση και η εξέταση του μαθήματος. Κατά τη διάρθρωση των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η μορφή των πολλαπλών αυτόνομων θεματικών ενοτήτων (modularcourses) έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάθεση ενός μαθήματος ή μιας ενότητας του μαθήματος σε προσκεκλημένο διδάσκοντα από Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4.6. Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΠΕΑ ή rotations).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους πραγματοποιούνται δύο προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (ΠΕΑ ή rotations) που αντιστοιχούν συνολικά σε 20 μονάδες ECTS (10 μονάδες ECTS για κάθε άσκηση). Ο κατάλογος των εργαστηρίων στα οποία οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν ΠΕΑ ή/και Διπλωματική Εργασία καταρτίζεται από τη ΣΕ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι ΠΕΑ γίνονται σε δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, υπό την επίβλεψη διδασκόντων του ΠMΣ. Ως διδάσκων του ΠMΣ θεωρείται κάθε μέλος ΔEΠ ή Ερευνητής που συμμετέχει στην εκπαίδευση των ΜΦ του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ της ημεδαπής και αλλοδαπής. Κατά την διάρκεια της ΠΕΑ, οι MΦ υποχρεούνται να εκτελέσουν μικρό ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της ερευνητικής ομάδας. H επίδοση στις ασκήσεις αυτές βαθμολογείται από τους υπευθύνους. Ο καθορισμός των ΠΕΑ θα γίνεται από την ΣΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ταυτόχρονη ΠΕΑ δύο ή περισσοτέρων MΦ στο ίδιο εργαστήριο δεν επιτρέπεται, εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια. Την ευθύνη της ΠΕΑ μπορεί να έχουν μόνο διδάσκοντες του προγράμματος. Ενδεχομένως ο υπεύθυνος της ΠΕΑ μπορεί να αναθέσει την εποπτεία του MΦ σε μεταδιδακτορικό συνεργάτη ή ειδικευμένο συνεργάτη της ερευνητικής του/της ομάδας, που υποχρεούται να συνυπογράψει την τελική έκθεση που υποβάλλεται στην γραμματεία του προγράμματος σε ειδικό έντυπο μετά την λήξη της άσκησης. Τέλος, είναι δυνατή η εργαστηριακή άσκηση υπό την καθοδήγηση μέλους ΔEΠ ή ερευνητή, που βρίσκεται εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης, εφ' όσον υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα υπεύθυνης παρακολούθησης της ΠΕΑ. Προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από την τήρηση των ανωτέρω επιλύονται από τη ΣE.


4.7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται, με απόφαση της ΣΕ, ένας διδάσκων του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ (μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής) ως επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από την ΣΕ τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δυο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (πρωτότυπη ερευνητική εργασία, επεξεργασία αποτελεσμάτων και συγγραφή διατριβής) διεξάγεται κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS (30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο). Ο κάθε ΜΦ υποστηρίζει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του/της ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του ΜΦ, η Μεταπτυχιακή Διατριβή του/της αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής.

4.8 Πρόγραμμα μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων καθώς και η κατανομή των αντίστοιχων μονάδων ECTSδιαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Μαθήματος Ενδεικτικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
MBNA-103 Μεταβολικά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα 9
MBNA-104 Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και Λοιμώδη Νοσήματα 6
MBNA-108 Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία 6
MBNA-105 Νεοπλασματικά Νοσήματα 4
MBNA-109 Εκπαίδευση στη συγγραφή πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων, άρθρων ανασκόπησης και ερευνητικών προτάσεων-Δεοντολογία και Ασφάλεια Εργαστηρίου 2
MBNA-106 Νευροψυχιατρικά Νοσήματα 3
  Σύνολο 30
  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
MBNA-107 Αναγεννητική Ιατρική και Βλαστοκύτταρα 3
MBNA-101 Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία 5
MBNA-102 Βασική Εργαστηριακή Άσκηση 2
MBNA-110 1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) 10
MNBA-111 2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) 10
  Σύνολο 30
  Γ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ  
MBNA -112 Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας 30
  Σύνολο 30
  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  
  Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και Συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας 30
  Σύνολο 30
  Γενικό Σύνολο: 120

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα, προσθήκη μαθημάτων καθώς και αντικατάσταση μαθήματος με μεταπτυχιακό μάθημα άλλου Π.Μ.Σ , εφ’ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματικό περιεχόμενο με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες μπορεί να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

4.9. Στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ οι διαλέξεις γίνονται δια ζώσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις διαλέξεων από συνεργαζόμενα μέλη της αλλοδαπής οι οποίες γίνονται εξ αποστάσεων (Skype) . Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις είναι σύγχρονες και δεν υπερβαίνουν το 1% των μαθημάτων στο σύνολό τους. Η αναγκαιότητά τους κρίνεται από τον Υπεύθυνο του μαθήματος με βάση το περιεχόμενο και τα εκπαιδευτικά κενά που θα καλυφθούν από τον διδάσκοντα.  

Άρθρο 5. Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των MΦ

5.1. Οι MΦ που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης.

5.2. H αξιολόγηση της απόδοσης των ΜΦ στα μαθήματα και τις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του MΦ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των σπουδών των ΜΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για την ανανέωση της υποτροφίας, εφ' όσον αυτή υπάρχει, μετά την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό, ο/η MΦ υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 2 προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις και να έχει ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 7/10 στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και στις 2 προχωρημένες εργαστηριακές/κλινικές ασκήσεις (οι δύο μέσοι όροι δεν συμψηφίζονται). Η ΣΕ εισηγείται προς την Συνέλευση του Τμήματος την διακοπή φοίτησης των ΜΦ οι οποίοι απέτυχαν να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις.

5.3. O MΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται το MΔE εφ' όσον:

α) συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,

β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις 2 ΠΕΑ με βαθμό >7

γ) ολοκλήρωσε την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας και συνέγραψε την μεταπτυχιακή του διατριβή η οποία και εγκρίθηκε από τους βαθμολογητές με βαθμό >7

δ) Συμπλήρωσε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS.

5.4. Για την τελική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνυπολογίζονται οι βαθμοί στα μεταπτυχιακά μαθήματα, τις δυο ΠΕΑ και την Μεταπτυχιακή Διατριβή.

(40% ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα, 40% η μεταπτυχιακή διατριβή και 20% οι δυο ΠΕΑ)

5.5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Εργασίας θεωρημένο από τον επιβλέποντα, κατατίθεται υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ και στο οικείο Τμήμα (γραπτή και σε ηλεκτρονική μορφή) διαφορετικά θεωρείται ότι ο/η MΦ δεν έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

Άρθρο 6. Δικαιώματα των MΦ

6.1. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι MΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). H αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το οικείο Τμήμα.

6.2. Σε μικρό αριθμό ΜΦ μπορεί να χορηγηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία. Ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται από τα διαθέσιμα προς το σκοπό αυτό κονδύλια στο ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Προς τούτο συνεκτιμώνται οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα, η προηγούμενη ερευνητική τους εμπειρία, οι πιθανές δημοσιεύσεις τους και η οικονομική τους κατάσταση. Η επιλογή των ΜΦ που θα λάβουν υποτροφία γίνεται από τη Σ.Ε. του Προγράμματος με επικύρωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.


6.3. Το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ μέσω της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, ενθαρρύνει τους MΦ να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των σπουδών τους είτε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (π.χ. Υποτροφία «Μαρία Μ. Μανασάκη») είτε από διάφορα Ιδρύματα (IKY, Ωνάσειο Ίδρυμα, Μποδοσάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Προποντίς κλπ.) και ερευνητικά Iνστιτούτα (ITE, κλπ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ΕΜΒΟ,
FEBSκλπ).

6.4. Οι MΦ οι οποίοι θα ζητήσουν αναβολή έναρξης ή αναστολή σπουδών δεν δικαιούνται οικονομικής υποστήριξης.

6.5. Είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του ΜΦ και σχετική απόφαση της Συνέλευσης (έπειτα από εισήγηση της ΣΕ) και σε συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 3, να εγκριθεί αναβολή της έναρξης σπουδών ή αναστολή φοίτησης για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει μέρος του Προγράμματος. Η αναστολή της φοίτησης δεν δύναται να υπερβεί τα 2 συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Τα εξάμηνα αναστολής της φοίτησης δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

6.6 Σε ειδικές περιπτώσεις (όπως δικαιολογημένης καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου, λόγοι υγείας κ.α.) οι ΜΦ δύνανται να αιτηθούν παράτασης σπουδών η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Άρθρο 7. Διδάσκοντες

7.1 Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ προέρχονται από τα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Τμήματος Ιατρικής του Π.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4485/17, άρθρο 36, παρ. 1. Η Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση της ΣΕ μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή νέων διδασκόντων του ΠΜΣ γίνεται με γνώμονα τον εμπλουτισμό του ΠΜΣ σε νέα γνωστικά αντικείμενα ή την ισχυροποίηση των υπαρχόντων με κριτήρια τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψήφιου μέλους και την συμβολή του στην έρευνα και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ. Οι προσκεκλημένοι διδάσκοντες δεν δικαιούνται αμοιβής, αποζημίωσης ή άλλης οικονομικής απολαβής πλην των οδοιπορικών τους.

7.2. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ διδάσκουν στο ΠΜΣ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4009/2011, άρθρο 8, παρ. 16.

Άρθρο 8. Αξιολόγηση

8.1 Εσωτερική αξιολόγηση

Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους ΜΦ με συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Αξιολογούνται: η ποιότητα των μαθημάτων, οι διδάσκοντες, το διδακτικό υλικό και ο τρόπος εξέτασης. Οι φόρμες αξιολόγησης είναι ανώνυμες και παραδίδονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ/ΜΒΝΑ από τους ΜΦ. Στο τέλος κάθε έτους η ΣΕ εκτιμά τις φόρμες αξιολόγησης και προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις με στόχο τη βελτίωση του προγράμματος. Τα συμπεράσματα των ετήσιων αξιολογήσεων αναλύονται κατά την εξωτερική αξιολόγηση.

8.2 Εξωτερική αξιολόγηση

Το πρόγραμμα θα αξιολογείται ανά πενταετία από την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/17. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογείται το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ είναι τα ακόλουθα:

α) Η ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών

•   Ο αριθμός των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους που προσελκύει η προκήρυξη του προγράμματος

•   Το ποσοστό των ΜΦ που καταφέρνει να πάρει μάστερ στην κανονική διάρκεια σπουδών

•   Το ποσοστό των ΜΦ που εγκαταλείπουν τις σπουδές

•   Η μέση διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ

•   Η εξωστρέφεια του προγράμματος (διεθνής αναγνωρισιμότητα /προσανατολισμός /προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό

•   Η ποιότητα του προγράμματος σπουδών

•   Εσωτερικές αξιολογήσεις διδασκόντων από τους φοιτητές

•   Η ικανοποίηση ενός ελαχίστου συνόλου προϋποθέσεων / απαιτήσεων για το διδακτικό προσωπικό και τα προσόντα του και για τις υλικοτεχνικές υποδομές

•   Τυχόν χορηγίες, δωρεές που προσέλκυσε το πρόγραμμα

β) Η διασύνδεση με την έρευνα

•   Ο αριθμός δημοσιεύσεων των μελών του προγράμματος στις οποίες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές ως συγγραφείς

•   Ο αριθμός ερευνητικών χρηματοδοτήσεων των μελών ΔΕΠ

γ) Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας

•   Η αποδεδειγμένη χρησιμότητα του απονεμόμενου τίτλου στους απόφοιτους στην αγορά εργασίας

•   Το ποσοστό των αποφοίτων που είναι άνεργοι 18 μήνες μετά την απόκτηση του μάστερ

•   Αν υπάρχει διασύνδεση του ΠΜΣ με επιχειρηματικούς φορείς / με τη βιομηχανία / με την αγορά εργασίας

•   Το ποσοστό των μεταπτυχιακών εργασιών που γίνονται σε συνεργασία με άλλους φορείς (δημόσιους/ιδιωτικούς/βιομηχανικούς κλπ) / αν υπάρχει πρακτική άσκηση σε τέτοιους φορείς

δ) Η ικανοποίηση του τελικού χρήστη

•   Η ικανοποίηση των φοιτητών και των αποφοίτων από το ΠΜΣ

•   Τα ποσοστά συμμετοχής / παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ

Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του ν. 4485/17. Η ΣΕ του Προγράμματος προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης. Τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών (αλλαγή μαθημάτων) θα επικυρώνονται με απόφαση της Συνέλευσης.

Αρθρο 9. Διάφορα

10.1. Η αποφοίτηση των ΜΦ του ΠΜΣ γίνεται σε ειδική τελετή κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας της Σχολής παραδίδει στους ΜΦ τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10.2. Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει να είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του / της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Δίπλωμα συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005.

10.3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε ΜΦ του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το ν.3328/2005.

10.4. Πειθαρχικά παραπτώματα όπως προσκόμιση πλαστών στοιχείων και δικαιολογητικών, κλοπή θεμάτων ή αντιγραφή στις εξετάσεις, παραποίηση εργαστηριακών δεδομένων ή λογοκλοπή ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαγραφή του/της ΜΦ από το ΠΜΣ/ΜΒΝΑ έπειτα από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης.

10.5. Η υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» συνίσταται στα εξής:

(α) το εκπαιδευτικό τμήμα των κτηρίων του Τμήματος Ιατρικής με τα παραρτήματά του, ήτοι αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια

(β) εργαστήρια συνεργαζόμενων μελών του προγράμματος

(γ) το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου συνολικής δυναμικότητας 700 κλινών.

10.6. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από:

α) τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

γ) ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας

δ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή